Regulamin

WARUNKI OGÓLNE

Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron powstające z chwilą akceptacji Regulaminu, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług na rzecz Klienta.

DEFINICJE

Poniższe pojęcia, którymi posługuje się Regulamin mają następujące znaczenie, chyba że Strony postanowią inaczej:

EDU lub Usługodawca - 21CN Radosław Smilgin, firma z siedzibą przy ulicy Sokolskiej 33/173, 40-086 Katowice, Polska, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 583-276-92-97;

Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.edu.ittraining.pl;

Usługobiorca, Użytkownik lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; korzystająca z usług świadczonych przez Serwis EDU;

Strony - Usługobiorca i Usługodawca;

Rejestracja - założenie dla Klienta konta Użytkownika Serwisu po uprzedniej akceptacji przez Klienta Regulaminu;

Umowa o świadczeniu usług - umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy EDU a Klientem z chwilą rejestracji w Serwisie;

Regulamin – niniejszy Regulamin.

ZAWARTOŚĆ SERWISU

Zawartość Serwisu stanowi własność firmy 21CN Radosław Smilgin. Wszelkie rozpowszechnianie, kopiowanie całości lub poszczególnych elementów Serwisu, w tym materiałów szkoleniowych, ćwiczeń, pytań egzaminacyjnych i odpowiedzi, jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność prawną.

Prawa autorskie do poszczególnych udostępnionych dokumentów, jeśli nie przynależą do firmy 21CN, są opisane w dokumentach.

Dokumenty innych podmiotów są udostępniane bez modyfikacji i 21CN uznaje prawo twórców do dowolnego dysponowania nimi.

FUNKCJONOWANIE SERWISU

EDU nie gwarantuje nieprzerwanej pracy Serwisu, jednak dołoży wszelkich starań co do zachowania jego ciągłości funkcjonowania.

EDU nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane obecnością wszelkich wirusów, działaniem o charakterze hakerskim oraz związane z awarią serwera, itp.

1. Informacje w Serwisie

Serwis EDU zawiera treści informujące Użytkowników o planowanych terminach szkoleń i egzaminów. Informacje o prawdopodobieństwie organizacji poszczególnych szkoleń lub egzaminów pełnią funkcję informacyjną i nie stanowią ostatecznego potwierdzenia organizacji, w związku z czym nie mogą być traktowane jako podstawa do żądań ze strony Użytkowników będących uczestnikami danego szkolenia lub egzaminu.

W systemie znajdują się powiadomienia, które stanowią wsparcie do procesu kształcenia. Powiadomienia mogą być definiowane przez uczestników zgodnie z ich preferencjami.

2. Korzystanie z materiałów szkoleniowych

Użytkownik Serwisu EDU ma dostęp do wybranych materiałów szkoleniowych. O dostępie do materiałów szkoleniowych decyduje administrator Serwisu oraz poziom uprawnień przypisany do danego Użytkownika.

W systemie są następujące poziomy uprawnień:

W zależności od poziomu uprawnień użytkownikowi nadawane są prawa do przeglądania różnych materiałów.

W zakres materiałów mogą wchodzić egzaminy próbne online.

W trakcie trwania egzaminu odmierzany czas nie może zostać zatrzymany. Wszelkie czynności zmierzające do zmiany funkcjonowania licznika czasu są niedozwolone. Nieumyślne wyłączenie przeglądarki, wylogowanie się z Serwisu itp. zatrzymuje zegar wyłącznie na 10 minut. Po tym czasie zegar kontynuuje odmierzanie czasu do końca egzaminu.

KONTO UŻYTKOWNIKA

Aby utworzyć konto użytkownika należy podać imię, nazwisko oraz poprawny adres e-mail i hasło.

Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych i dokładnych informacji w celu zarejestrowania konta. Tworząc konto Użytkownik zgadza się na przestrzeganie warunków niniejszego Regulaminu.

Założenie konta i korzystanie z Serwisu EDU jest zupełnie bezpłatne.

Tworząc konto użytkownika w EDU Użytkownik staje się w pełni odpowiedzialny za wszystkie aktywności związane z jego kontem. Obowiązkiem Użytkownika jest również dbanie o prawidłowe zabezpieczenie hasła dostępu do swojego konta.

REJESTRACJA NA SZKOLENIA I EGZAMINY

Użytkownik w ramach Serwisu EDU ma możliwość zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu lub egzaminie. W celu złożenia zamówienia Użytkownik wypełnia formularz zamówienia.

Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu w ciągu 24 godzin od momentu wysłania formularza. W przypadku złożenia zamówienia w ostatni dzień roboczy tygodnia lub w dni wolne od pracy, Klient otrzymuje potwierdzenie w kolejnym dniu roboczym.

Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z udziałem w danym szkoleniu lub egzaminie. Status uczestnika jest nadawany przez administratora Serwisu po spełnieniu kryteriów uczestnictwa, w tym po wniesieniu opłaty za udział w szkoleniu lub egzaminie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub egzaminu.

Klient ma prawo do wprowadzania zmian w Zamówieniu.

Zmiany w Zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta najpóźniej do dziesięciu dni przed datą planowanego szkolenia lub egzaminu.

W celu wprowadzenia zmian w zamówieniu należy ponownie wypełnić i przesłać formularz zamówienia.

Zmiany wprowadzone w zamówieniu w czasie krótszym niż dziesięć dni mogą wiązać się z poniesieniem przez Klienta kosztów jak podano:

DANE

EDU dołoży wszelkich starań w celu ochrony oraz tworzenia kopii zapasowych danych zarejestrowanych Użytkowników. Jednocześnie EDU nie gwarantuje zupełnej dokładności oraz cykliczności w tworzeniu kopii zapasowych, w związku z czym Użytkownicy odpowiedzialni są za samodzielne tworzenie kopii danych przetrzymywanych w Serwisie EDU.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca są następujące:

OBOWIĄZKI STRON

Usługobiorca zobowiązuje się do ochrony swojego hasła dostępu do Serwisu i przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego naruszenia cudzych praw oraz wyrządzenia szkody w związku z własnym bezprawnym działaniem lub działaniem osób trzecich, którym wbrew postanowieniom Regulaminu udostępnił swoje hasło.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej związanej z odwołaniem danego szkolenia lub egzaminu lub przerwaniem działania Serwisu.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

EDU świadczy zarówno usługi bezpłatne, jak i odpłatne.

W celu zakupu usługi lub towaru w Serwisie EDU Użytkownik powinien spełnić następujące warunki:

EDU zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług odpłatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, wprowadzania nowych usług do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Serwis przed dokonaniem w/w zmian.

Cena zakupu usługi jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „Kup teraz". Cena, za którą Użytkownik dokonuje zakupu towarów w Serwisie potwierdzana jest Użytkownikowi w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia.

Za usługi odpłatne Użytkownik może zapłacić za pośrednictwem płatności internetowej, realizowanej przez systemy płatnicze PayU oraz PayPal w chwili składania zamówienia.

Dostępność płatności internetowych jest kwestią indywidualnych ustaleń pomiędzy EDU a PayU i PayPal. Brak dostępności powyższej metody płatności nie stanowi podstawy do reklamacji.

Płatność za zakupioną usługę może zostać zrealizowana na jeden z poniższych sposobów:

Zapłata za zamówienie poprzez płatność internetową uznana jest za dokonaną w momencie akceptacji transakcji w systemie operatora zewnętrznego i przesłania tej informacji przez danego operatora płatniczego do EDU.

W przypadku odrzucenia zamówienia przez EDU lub jego automatycznego odrzucenia, płatność za zamówienie jest zwracana na konto Użytkownika w terminie 5 dni od odrzucenia zamówienia.

Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT za dostarczone usługi.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na adres poczty elektronicznej: biuro@ittraining.pl.

Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

Usługodawca zawiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług przez Usługobiorcę, co oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku usług dostępnych po dokonaniu Rejestracji, umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji.

Za wypowiedzenie Umowy uważana jest również odmowa wyrażenia zgody przez Usługobiorcę na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczeniu usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu opłaty w następujących przypadkach:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2013 roku.

Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie EDU.

Umowa o świadczeniu usług podlega prawu polskiemu.

Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego łączącego firmę 21CN Radosław Smilgin z Klientem rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Usługodawcy.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Chcesz wiedzieć co się dzieje na EDU?

Zapisz się na newsletter i otrzymuj najnowsze informacje!

˟
Zapisz się
Chcesz być na biężąco?
˟
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter. Potwierdź subskrypcję klikając w link aktywacyjny przysłany na maila.