Regulamin

WARUNKI OGÓLNE

Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron powstające z chwilą akceptacji Regulaminu, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług na rzecz Klienta.

DEFINICJE

Poniższe pojęcia, którymi posługuje się Regulamin mają następujące znaczenie, chyba że Strony postanowią inaczej:

21CN, EDU, Usługodawca lub Administrator - 21CN Radosław Smilgin, firma z siedzibą przy ulicy Nadwiślańskiej 124a, 80-680 Gdańsk, Polska, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 583-276-92-97;

Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.edu.ittraining.pl;

Usługobiorca, Użytkownik lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; korzystająca z usług świadczonych przez Serwis EDU;

Strony - Usługobiorca i Usługodawca;

Rejestracja - założenie dla Klienta konta Użytkownika Serwisu po uprzedniej akceptacji przez Klienta Regulaminu;

Umowa o świadczeniu usług - umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy 21CN a Klientem z chwilą rejestracji w Serwisie;

Regulamin – niniejszy Regulamin.

KONTO UŻYTKOWNIKA

Założenie konta i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

Aby utworzyć konto użytkownika należy podać imię, nazwisko oraz poprawny adres e-mail i hasło. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych i dokładnych informacji w celu zarejestrowania konta.

Utworzenie konta wymaga akceptacji i zgody na przestrzeganie warunków niniejszego Regulaminu.

Tworząc konto użytkownika w EDU Użytkownik staje się w pełni odpowiedzialny za wszystkie aktywności związane z jego kontem. Obowiązkiem Użytkownika jest również dbanie o prawidłowe zabezpieczenie hasła dostępu do swojego konta.

ZAWARTOŚĆ SERWISU
Zawartość Serwisu i prawa autorskie

Zawartość Serwisu stanowi własność firmy 21CN Radosław Smilgin. Wszelkie rozpowszechnianie, kopiowanie całości lub poszczególnych elementów Serwisu, w tym materiałów szkoleniowych, ćwiczeń, pytań egzaminacyjnych i odpowiedzi, jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność prawną.

Prawa autorskie do poszczególnych udostępnionych dokumentów, jeśli nie przynależą do firmy 21CN, są opisane w dokumentach.

Dokumenty innych podmiotów są udostępniane bez modyfikacji i 21CN uznaje prawo twórców do dowolnego dysponowania nimi.

Informacje w Serwisie

Serwis EDU zawiera treści informujące Użytkowników o planowanych terminach szkoleń i egzaminów.

Informacje o prawdopodobieństwie organizacji poszczególnych szkoleń lub egzaminów pełnią funkcję informacyjną i nie stanowią ostatecznego potwierdzenia organizacji.

Rezerwacja miejsca na szkoleniu i/lub egzaminie, które nie zostało potwierdzone nie może być traktowana jako podstawa żądań ze strony Użytkownika.

W systemie znajdują się powiadomienia, które stanowią wsparcie do procesu kształcenia. Powiadomienia mogą być definiowane przez Użytkowników zgodnie z ich preferencjami.

Korzystanie z materiałów szkoleniowych oraz materiałów do egzaminu

Użytkownik Serwisu EDU ma dostęp do wybranych materiałów szkoleniowych. O dostępie do materiałów szkoleniowych decyduje administrator Serwisu oraz poziom uprawnień przypisany do danego Użytkownika.

W systemie są następujące poziomy uprawnień:

W zależności od poziomu uprawnień Użytkownikowi nadawane są prawa do przeglądania różnych materiałów.

W zakres materiałów mogą wchodzić egzaminy próbne online.

W trakcie trwania egzaminu odmierzany czas nie może zostać zatrzymany. Wszelkie czynności zmierzające do zmiany funkcjonowania licznika czasu są niedozwolone. Nieumyślne wyłączenie przeglądarki, wylogowanie się z Serwisu itp. zatrzymuje zegar wyłącznie na 10 minut. Po tym czasie zegar kontynuuje odmierzanie czasu do końca egzaminu.

REJESTRACJA NA SZKOLENIA I EGZAMINY

Użytkownik w ramach Serwisu ma możliwość zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu i/lub egzaminie lub zakupu udziału w szkoleniu i/lub egzaminie.

Rejestracja na terminy szkoleń lub egzaminów oczekujących na potwierdzenie

W celu zgłoszenia na wybrany termin szkolenia lub egzaminu Użytkownik wypełnia formularz zamówienia.

Użytkownik otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu w ciągu 24 godzin od momentu wysłania formularza. W przypadku złożenia zamówienia w ostatni dzień roboczy tygodnia lub w dni wolne od pracy, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie w kolejnym dniu roboczym.

Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z udziałem w danym szkoleniu lub egzaminie. Status uczestnika jest nadawany przez Administratora po spełnieniu kryteriów uczestnictwa, w tym po wniesieniu opłaty za udział w szkoleniu lub egzaminie.

21CN zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub egzaminu.

Użytkownik ma prawo do wprowadzania zmian w zamówieniu. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Użytkownika najpóźniej do dziesięciu dni przed datą planowanego szkolenia lub egzaminu.

W celu wprowadzenia zmian w zamówieniu należy ponownie wypełnić i przesłać formularz zamówienia lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta na adres biuro@ittraining.pl.

Zmiany wprowadzone w zamówieniu w czasie krótszym niż dziesięć dni mogą wiązać się z poniesieniem przez użytkownika następujących kosztów:

Rejestracja na terminy szkoleń lub egzaminów potwierdzonych

Zakup udziału w szkoleniu i/lub egzaminie możliwy jest wyłącznie w przypadku terminów, które zostały potwierdzone przez Administratora oraz wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.

W celu zakupu usługi lub towaru w Serwisie EDU Użytkownik powinien spełnić następujące warunki:

Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu.

21CN zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub egzaminu.

Użytkownik ma prawo do wprowadzania zmian w zamówieniu. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Użytkownika najpóźniej do dziesięciu dni przed datą planowanego szkolenia lub egzaminu.

W celu wprowadzenia zmian w zamówieniu należy skontaktować się z Biurem Obsługi na adres biuto@ittraining.pl.

Zmiany wprowadzone w zamówieniu w czasie krótszym niż dziesięć dni mogą wiązać się z poniesieniem przez użytkownika następujących kosztów:

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Serwis umożliwia dokonanie zakupu szkoleń, egzaminów oraz produktów dostępnych w Strefie Materiałów. Faktury VAT potwierdzające dokonanie zakupu są wystawiane i dostarczane w formie elektronicznej. Gwarantujemy autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści. Każda faktura elektroniczna jest udostępniona do pobrania na Koncie Użytkownika bezpośrednio po dokonaniu zakupu.

Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i pełnych danych do faktury VAT, które powinny zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT (nazwę firmy/instytucji, numer NIP oraz adres).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale na podstawie obowiązku księgowego, niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usługi.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych danych do faktury VAT oraz gwarantuje ich autentyczność, również w przypadku podania danych osoby trzeciej bądź firmy, która jest płatnikiem realizowanej usługi.

Dane do faktury VAT wprowadzone przez Użytkownika w procesie zakupu, nie mogą zostać zmodyfikowane w zakresie zmiany podmiotu dokonującego zakupu. Dopuszczalne są jedynie korekty oczywistych pomyłek (np. literówki).

FUNKCJONOWANIE SERWISU

21CN zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika. 21CN nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane obecnością wszelkich wirusów, działaniem o charakterze hakerskim, wypadki związane z awarią serwera, itp. 21CN nie gwarantuje nieprzerwanej pracy Serwisu, jednak dołoży wszelkich starań co do zachowania ciągłości jego funkcjonowania.

DANE

21CN dołoży wszelkich starań w celu ochrony oraz tworzenia kopii zapasowych danych zarejestrowanych Użytkowników. Jednocześnie 21CN nie gwarantuje zupełnej dokładności oraz cykliczności w tworzeniu kopii zapasowych, w związku z czym Użytkownicy odpowiedzialni są za samodzielne tworzenie kopii danych przetrzymywanych w Serwisie.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem, którym posługuje się Użytkownik są następujące:

OBOWIĄZKI STRON

Usługobiorca zobowiązuje się do ochrony swojego hasła dostępu do Serwisu i przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego naruszenia cudzych praw oraz wyrządzenia szkody w związku z własnym bezprawnym działaniem lub działaniem osób trzecich, którym wbrew postanowieniom Regulaminu udostępnił swoje hasło.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej związanej z odwołaniem danego szkolenia lub egzaminu lub przerwaniem działania Serwisu.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

EDU świadczy zarówno usługi bezpłatne, jak i odpłatne.

EDU zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług odpłatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, wprowadzania nowych usług do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Serwis przed dokonaniem w/w zmian.

Cena zakupu usługi jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „Wybierz i kup". Cena, za którą Użytkownik dokonuje zakupu towarów w Serwisie potwierdzana jest Użytkownikowi w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia.

Za usługi odpłatne Użytkownik może zapłacić za pośrednictwem płatności internetowej, realizowanej przez systemy płatnicze PayU w chwili składania zamówienia. Dostępność płatności internetowych jest kwestią indywidualnych ustaleń pomiędzy EDU a PayU. Brak dostępności powyższej metody płatności nie stanowi podstawy do reklamacji. Płatność za zakupioną usługę może zostać zrealizowana na jeden z poniższych sposobów:

Zapłata za zamówienie poprzez płatność internetową uznana jest za dokonaną w momencie akceptacji transakcji w systemie operatora zewnętrznego i przesłania tej informacji przez danego operatora płatniczego do EDU.

W przypadku odrzucenia zamówienia przez EDU lub jego automatycznego odrzucenia, płatność za zamówienie jest zwracana na konto Użytkownika w terminie 5 dni od odrzucenia zamówienia.

Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT za dostarczone usługi.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na adres poczty elektronicznej: biuro@ittraining.pl.

Reklamacje Biurem Obsługi Klienta rozpatruje w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

Biurem Obsługi Klienta zawiadomi Usługobiorcę o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług przez Użytkownika, co oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku usług dostępnych po dokonaniu Rejestracji, umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji.

Za wypowiedzenie Umowy uważana jest odmowa wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.

21CN ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczeniu usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu opłaty w następujących przypadkach:

21CN zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego konta jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2016 roku. 21CN ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie. Umowa o świadczeniu usług podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego łączącego firmę 21CN Radosław Smilgin z Użytkownikiem rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Usługodawcy. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Raty PayU

Chcesz wiedzieć co się dzieje na EDU?

Zapisz się na newsletter i otrzymuj najnowsze informacje!

˟
Zapisz się
Chcesz być na bieżąco?
˟
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter. Potwierdź subskrypcję klikając w link aktywacyjny przysłany na maila.